Září 2007

TRAGÉDIA S NÁZVOM ČERNOBYĽ

15. září 2007 v 17:49 REFERÁTY
JE- Černobyľ
Černobyľská havária
-sa stala 26. apríla 1986, v černobyľskej jadrovej elektrárni na Ukrajine (vtedy časť Sovietskeho zväzu). Ide o najhoršiu jadrovú haváriu v histórii jadrovej energetiky. V priebehu absurdne riskantného pokusu vtedy došlo k prehriatiu a následne explózii reaktora a do vzduchu sa uvoľnil rádioaktívny mrak, ktorý postupoval cez západnú časť Sovietskeho zväzu, Východnú Európu a Škandináviu. Boli kontaminované rozsiahle oblasti Ukrajiny, Bieloruska a Ruska, čo si vyžiadalo evakuáciu a presídlenie asi 200 000 ľudí. Približne 60 % rádioaktívneho spadu skončilo v Bielorusku. Nehoda zvýšila obavy o bezpečnosť sovietskeho jadrového priemyslu, spomalila na mnoho rokov jeho expanziu a zároveň nútila sovietsku vládu prehodnotiť mieru utajovania. Nástupnícke štáty po rozpade Sovietskeho zväzu - Rusko, Ukrajina a Bielorusko dodnes nesú bremeno pokračujúcich nákladov na dekontamináciu a liečenie ochorení spôsobených černobyľskou haváriou. Je ťažké presne zaznamenať počet úmrtí spôsobených udalosťami v Černobyle - odhady sa pohybujú od stoviek po stovky tisíc. Problém je stále široko diskutovaný a jeho dlhodobým dopadom sa stále celkom neporozumelo.
Okamžité následky
203 ľudí okamžite hospitalizovali, z nich 31 zomrelo (28 z nich na akútnu chorobu z ožiarenia. Mnohí z nich boli požiarnici a záchranári snažiaci sa dostať haváriu pod kontrolu, ktorí neboli plne informovaní, aké nebezpečné je radiačné ožiarenie (z dymu). 135 000 ľudí bolo z oblasti evakuovaných, vrátane 50 000 ľudí z blízkeho mesta Pripjať. Ministerstvo zdravotníctva predpokladá počas nasledujúcich 70 rokov 2% zvýšenie úrovne rakoviny. - V januári 1993 vydala IAEA (Medzinárodná agentúra atómovej energie) revidovanú analýzu černobyľskej havárie, prisudzujúcu hlavnú vinu konštrukcii reaktora a nie chybe operátorov. Analýza IAEA z roku 1986 pritom označovala za hlavnú príčinu havárie činnosť operátorov. - Sovietski vedci vyhlasovali, že černobyľský 4. reaktor obsahoval asi 190 ton oxidu uraničitého UO2 a produktov jadrovej reakcie. Odhady množstva uniknutého materiálu sa pohybujú medzi 13 -30%.
- Kontaminovaný materiál z černobyľskej havárie nebol jednoducho rozprášený po okolitej krajine, ale roztrúsil sa nepravidelne v závislosti od počasia. Správy sovietskych a západných vedcov svedčia o tom, že na Bielorusko dopadlo 60 % z kontaminácie, ktorá postihla územie vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Rozsiahla oblasť Ruskej federácie južne od Brjansku bola takisto kontaminovaná, rovnako ako časti severozápadnej Ukrajiny. - Na začiatku bol Černobyľ utajovanou katastrofou. Počiatočné dôkazy, že sa stala veľká jadrová havária, nepriniesli sovietske zdroje, ale pochádzajú zo Švédska, kde 27. apríla pracovníci Forsmarkskej jadrovej elektrárne (približne 1 100 km od Černobyľa) našli rádioaktívne častice na svojom oblečení. Švédske hľadanie zdroja rádioaktivity ako prvé naznačilo vážny jadrový problém v západnej časti Sovietskeho zväzu, potom, ako bolo zistené, že problém nie je vo švédskych elektrárňach.
Dlhodobé dopady
Čoskoro po havárii bol najväčším zdravotným rizikom rádioaktívny jód s polčasom rozpadu 8 dní. Dnes vzbudzuje najväčšie obavy kontaminácia pôdy izotopmi stroncia 90Sr a cézia 137Cs, ktoré majú polčas rozpadu okolo 30 rokov. Najvyššie koncentrácie 137Cs boli nájdené v povrchových vrstvách pôdy, kde sú absorbované rastlinami, hmyzom a hubami a dostávajú sa tak do miestneho potravinového reťazca. Dávnejšie testy (okolo roku 1997) ukázali, že v kontaminovaných oblastiach množstvo 137Cs v stromoch stále narastá. Existujú dôkazy, že sa kontaminácia presúva do podzemných aquiferov a uzavretých vodných nádrží ako sú jazerá a rybníky (2001, Germenchuk). Predpokladá sa, že hlavným spôsobom odstránenia kontaminácie bude prirodzený rozpad 137Cs na stabilný izotop bária 137Ba, pretože vymývanie dažďom a povrchovou vodou sa ukázalo ako zanedbateľné.
Globálny dopad
Ako dokladajú poznámky IAEA, napriek tomu, že černobyľská havária uvoľnila toľko rádioaktívnej kontaminácie ako 400 bômb z Hirošimy, bola jej celková veľkosť asi 100× až 1 000× menšia než kontaminácia spôsobená atmosférickými testami jadrových zbraní v polovici 20. storočia. Možno preto tvrdiť, že hoci bola černobyľská havária obrovskou lokálnou katastrofou, neprerástla do globálnej katastrofy.
Dopad na prírodu
Podľa správ sovietskych vedcov na prvej medzinárodnej konferencii o biologických a rádiologických aspektoch černobyľskej havárie (september 1990) dosiahla úroveň spadu v 10 km zóne okolo elektrárne až 4,81 GBq/m²;. Takzvaný "Červený les" z borovíc zničený silným rádioaktívnym spádom leží v tejto 10 km zóne, začína hneď za komplexom reaktora. Názov lesa pochádza z dní po havárii, kedy sa stromy zdali byť tmavo červené, ako hynuli na následky ožiarenia. Počas čistiacich operácií po havárii bola väčšina zo 4 km² lesa zrovnaná so zemou a spálená. Územie Červeného lesa zostalo jednou z najviac kontaminovaných oblastí na svete. Na druhej strane sa napodiv ukazuje, že ide o lokalitu bohatú na výskyt mnohých ohrozených druhov.

JADROVÁ ELEKTRÁREŇ

15. září 2007 v 16:54 REFERÁTY

Spôsob výroby elektrickej energie v jadrovej elektrárni

Princíp výroby elektriny v jadrovej elektrárni je podobný ako v klasickej tepelnej elektrárni. Rozdiel je len v zdroji tepla. V tepelnej elektrárni je zdrojom tepla fosílne palivo (uhlie, plyn), zatiaľ čo v jadrovej elektrárni je to jadrové palivo (prírodný alebo obohatený urán).
Palivo v podobe palivových kaziet je umiestnené v tlakovej nádobe reaktora, do ktorej prúdi chemicky upravená voda. Táto preteká kanálikmi v palivových kazetách a odvádza teplo, ktoré vzniká pri štiepnej reakcii. Voda z reaktora vystupuje s teplotou asi 297°C a prechádza horúcou vetvou primárneho potrubia do tepelného výmenníka - parogenerátora. V parogenerátore preteká zväzkom trubiek a odovzdáva teplo vode, ktorá je privádzaná zo sekundárneho okruhu s teplotou 222°C. Ochladená voda primárneho okruhu sa vracia späť do aktívnej zóny reaktora. Voda sekundárneho okruhu sa v parogenerátore odparuje a cez parný kolektor sa para odvádza na lopatky turbíny. Hriadeľ turbíny roztáča generátor, ktorý vyrába elektrickú energiu.
Po odovzdaní energie turbíne para kondenzuje v kondenzátore a vo vodnom skupenstve cez ohrievače prúdi späť do parogenerátora. Zmes v kondenzátore je chladená tretím chladiacim okruhom. V tomto okruhu sa voda ochladzuje vzduchom prúdiacim zo spodnej do hornej časti chladiacej veže tzv. komínovým efektom. Prúd vzduchu so sebou unáša vodnú paru a drobné kvapky vody, a tak sa nad chladiacimi vežami vytvárajú oblaky pary.

Princípvýroby elektrickej energie v jadrovej elektrárni

Jadrový reaktor, jadrová elektráreň
Tok neutrónov v reaktore môžeme ovládať. Okrem tyčí obsahujúcich jadrové palivo sú v reaktore aj tyče obsahujúce kadmium, ktoré možno zasúvať a vyťahovať. Kadmium silne pohlcuje neutróny a zasunutie tyčí zastaví štiepnu reakciu. Už z experimentov Enrica Fermiho bolo známe, že pomalšie neutróny sú pri vyvolaní štiepnej reakcie účinnejšie ako rýchle. Vo viacerých typoch reaktorov sa teplo uvoľňované v reaktore odvádza vodou, ktorá cirkuluje v reaktore. Pri zrážkach s jadrami vodíka a kyslíka sa neutróny spomaľujú. Na tom je založený aj jeden z mechanizmov zvyšujúcich bezpečnosť reaktora. Ak sa voda príliš zahreje, začne sa vyparovať, neutróny prestanú byť spomaľované a štiepna reakcia vyhasne.

Slovník

reaktor
zariadenie, ktoré slúži na uloženie aktívnej zóny. Zabezpečuje podmienky pre reakciu (teplota, tlak). Má aj ochrannú funkciu.
aktívna zóna
miesto v reaktore, kde prebieha štiepenie. Uvoľňuje sa využiteľné teplo.
moderátor
látka, ktorá spôsobuje spomaľovanie neutrónov v štiepnych reakciách.
Jadrová elektráreň sa skladá z dvoch okruhov :
 • primárny okruh
 • sekundárny okruh
Primárny okruh
Je rádioaktívny, slúži na výrobu tepla. Slúži na prenos tepla z reaktora do parogenerátora. Teplo vzniká štiepnou reakciou jadrového paliva v reaktore. Odvedenie tepla z reaktora zabezpečuje chladiaca voda, ktorá prúdi okolo palivých článkov prostredníctvom šiestich cirkulačných slučiek.
Voda vstupuje do reaktora s teplotou 269°C a prechodom cez reaktor sa zohreje na 297°C .
Postupuje cez hlavné uzatváracie armatúry do parogenerátora, kde odovzdá svoje teplo sekundárnej vode. Tým sa ochladí o 30°C a ochladená je čerpaná pomocou hlavného cirkulačného čerpadla späť do reaktora.
Hlavnými technologickými zariadeniami primárneho okruhu jadrovej elektrárne sú :
 • reaktor
 • hlavné cirkulačné čerpadlo
 • kompenzátor objemu
 • parogenerátor
Sekundárny okruh
Nie je rádioaktívny, slúži na výrobu elektrickej energie. Sekundárna (napájacia) voda, ktorá neustále zaplavuje rúrky parogenerátora sa mení na sýtu paru s teplotou 256°C a tlakom 4,7 Mpa. Tá je vedená na stredotlakú časť turbíny, kde chladne a zvyšuje svoju vlhkosť. Preto prechádza cez separátor pary, v ktorom sa zbaví vlhkosti. Zo separátora pary, para postupuje do dvoch nízkotlakých častí turbíny. Turbína je mechanicky spojená s generátorom a z neho je odvádzaný výkon cez transformátor do siete.
Hlavnými technologickými zariadeniami sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne sú :
 • parogenerátor
 • turbína
 • generátor
 • transformátor
 • separátor pary
- Niekedy sa v súvislosti s jadrovou elektrárňou spomína aj tretí okruh. Je to vlastne okruh chladiacej vody, identický s okruhom chladiacej vody v tepelnej elektrárni. Tvoria ho :
 • kondenzátor
 • čerpadlá chladiacej vody
 • čerpadlá kondenzátu
 • chladiaca veža
- Jadrová elektráreň môže byť aj jednookruhová . Reaktor sa nazýva varný. Celý okruh je rádioaktívny, obsluha je diaľková.

ZLATÁ ROZPRÁVKA

13. září 2007 v 17:26 FILMY
Freddie Highmore: ,,s dospelými je nuda!"
Aj keď ,že nechce byť hercom, stojí Freddi na štarte sľubnej filmovej kariéry!
Nikdy nechcem vyrásť! S dospelými je hrozná nuda! Hral ako malý Petr vo filme,, Hľadá sa zem Niekrajina," kde na seba Freddie upozornil prvýkrát. Jeho hereckým partnerom nebol nikto iný než Johny Deep! Vtedy 11-ročný Freddie mal problém sústrediť sa - okolo pľacu sa totiž rojili davy fanyniek a v jednom kuse jačali: ,,We love you, Johny! dnes je mu 14 a medzitým sa pred kamerou objavil už i s Rusellem Crowen. A Johny Deep si ho vybral i do svojho ďalšieho snímku. S tým rozdielom, že vo fantázii ,,Karlík a továrňa na čokoládu" si talentovaný Angličan zahral rovno hlavnú úlohu! Modrooký klučina fascinuje režisérov, pretože dokáže vyvolať emócie, aj keby nič nepovedal. Svoje želanie nevyrásť si plní vo svojom najnovšom filme ,,Arthur a Minimojovia." Kúzlom sa totiž zmenší na dobručkého škriatka...
5 faktov o Freddiem:
 • Alfred Thomas Highmore sa narodil 14. februára 1992 v Londýne, meria 168 cm
 • Hereckú kariéru rozbehol v 7 rokoch v televízii
 • Hraje na klarinet a kytaru, učí sa francúzsky
 • Miluje soccer a videohry
 • Chce sa stať cestovateľom
Idylické detstvo Arthura končí, keď jeho babičke hrozí zhabanie domčeka. Jediná šanca: nájsť dedkov poklad ukrytý niekde v záhrade, v Ríši Minimojov. A tak sa Arthur rozhodne hľadať pomoc u týchto roztomilých škriatkov, o ktorých mu dedko kedysi rozprával.

GILMORKY

13. září 2007 v 17:23 FILMY
Alexis Bledel
,,Nie som tak ukecaná ako Rory!"
Bravo: V seriály si stále veselá. Si taká aj v súkromí?
Alexis: No, moje detstvo nestálo za nič. Bola som hrozne hanblivá. Možno to bolo kvôli tomu, že doma sme hovorili len španielsky, mama je totiž Mexičanka a otec Argentínčan. Takže keď som začala chodiť do školy, nerozumela som spolužiakom ani slovo. Rodičia mi chceli pomôcť, a tak keď mi bolo 8, strčili ma do divadelného krúžku. Hranie ma okamžite chytilo!
Bravo: V 14 si už pracovala ako modelka. To ťa tiež bavilo?
Alexis: ako sa to vezme. Musela som si stále dohliadať na váhu, to bola otrava, pretože moc rada jem. Keď som s modelingom začínala, povedali mi, že musím schudnúť. Pritom som ani zďaleka nebola tlstá! Pripadalo mi to nehorázne povedať niečo tak stupidného 14-ročnej dievčine! Veď telo sa v puberte stále vyvíja! Ale potom tie predavačky v Tokiu, Miláne alebo New Yorku boli fajn...
Bravo: Ako Rory si v seriály úžasne pohotová. Každú matkinu poznámku okamžite vtipne odpáliš...
Alexis: To je vďaka scenára! Gilmorky platia za jeden z najukecanejších seriálov! Jeden diel bežného seriálu má tak 50 strán scenára, ale náš ich má až 80! Tiež je skoro na bedňu zapamätať si celý text. Ale asi práve tie vtipné repliky divákov toľko bavia.
Bravo: Koľko pokračovaní sa ešte chystá?
Alexis: Teraz točíme v A.L. 7. sériu, a ta bude asi posledná...
Bravo: V seriály vypiješ litre kávy. Naozaj ti tak chutí?
Alexis: Kafé neznášam! Miesto neho mi nalievajú kolu!
Bravo: Svojho priateľa Mila Ventimigliu si poznala na pľace. Medzitým už ale v ,,Gilmorkách" nehraje. Chýba ti?
Alexis: Jasnačka. Ale prezradím vám tajomstvo: v 6. sérii sa ako Jess znovu vráti! Viac prezradiť nemôžem, ale v Roryne živote bude hrať rozhodujúcu rolu...
Bravo: Hovorili ste už spolu s svadbe?
Alexis: To jo, radi spomíname, aké by to mohlo byť. Ale konkrétne plány zatiaľ nemáme.
Bravo: Čo robíš, keď chceš byť niekedy samo?
Alexis: Raz za mesiac si vyrazím na skrášľovaciu procedúru do kozmetického salónu. Tu sa nechávam hýčkať. Mám potom sviežu pleť, takže nepotrebujem ani moc make-upu. A Milovi sa aj tak páčim, keď vyzerám prirodzene...

MAYOVIA

13. září 2007 v 17:19 FILMY
Mayovia boli neobyčajne inteligentný národ, žili múdro, vytvorili zavlažovacie systémy, venovali sa keramike, postavili školy, osvojili si základy matematiky, chémie, astronómie, mali svoje písmo... Napriek tomu ich zasiahla náhla deštrukcia a zánik, opradení mnohými tajomstvami. Veľkolepý filmový projekt Mela Gibsona rozpráva o jednej z teórií o Mayskej civilizácii a jej zániku. Bol ich osud predurčený...?

HORY MAJÚ OČI 2

13. září 2007 v 17:16 FILMY
Voľné pokračovanie kultového hororu, v ktorom sa na pokraji šialenstva ocitne tentoraz jednotka vojakov Národnej gardy, ktorá má na základňu v Novom Mexiku priviezť vybavenie pre skupinu jadrových vedcov. Keď zachytia tiesňový signál zo vzdialených hôr, vydajú sa na záchrannú výpravu- priamo do náručia ľudožrútskych mutantov, ktorých vražednému besneniu kedysi podľahla rodina Carterovcov!

TRANSFORMERS

13. září 2007 v 17:13 FILMY
Sci-fi thriller nakrútený na motív kresleného fimu z polovice 80. rokov o dvoch skupinách súperiacich robotov - o hrdinských autorobotoch a zlých nepriateľských deceptikonoch, ktorí majú schopnosť premeniť sa na autá, stíhačky, helikoptéry, motorky...Teraz prichádzajú do kín! Premiéra: 16. augusta.
Tažkotonážny mimozemšťania sú vdaka počítačovým trikom tak dokonalí, že uveríte, že žijú a myslia! Naviac sa maskujú na nadupané autá alebo najmodernejšie lietadla, takže je stále na čo pozerať. K tomu ešte vo filme zaznie supiš hudba od Linkin Park, H.I.M. či Smashing Pumpkins... Tešte sa už aj teraz na dvojku !

NEUVERITEĽNÉ PRÍBEHY

13. září 2007 v 16:55 | NIKA |  MYSTERY
Pes - priateľ človeka
Mladý muž je naštvaný: jeho priateľka sa musí učiť na skúšku, a tak ho pošle na veľký nákup samotného - naviac s malým synom a psom. Po vyčerpávajúcom nákupe chce muž naložiť veci do kufru auta, ale keď otvorí kufor, zistí, že zabudol vrátiť prepravku s fľaškami. Priviaže preto syna do sedačky, nechá nastúpiť psa a sám vezme prepravku a odchádza. Keď sa potom vráti k autu, naskytne sa mu hrozný pohľad: syn v aute plače ako pominutý, jeho tvár je zaliata krvou - a z huby ich psa steká krv. Muž neváha ani sekundu, hneď vyhodí psa z auta tak nešťastne, že po dopade na zem si prerazí väz. Potom zoberie z auta svojho syna - a až teraz vidí, čo sa vlastne v skutočnosti stalo: do vozu vnikol obrovský potkan a napadol malého chlapca - pes sa doňho ale odvážne pustil a zahryzol sa do potkana.
Rýchle občerstvenie?
Koniec letnej sezóny v jednom malom kúpeľnom mestečku na brehu Stredozemného mora.... V novo otvorenom bare panuje uvolnená nálada. Práve totiž prebieha ,,Happy Hour," keď si hostia doprajú drinky za výhodné ceny. Aby sa neživili len tekutou stravou, objednávajú si tiež toľko snackov z jedálneho lístka, ktorý ponúka burgery na všetky možné spôsoby. Naraz do bufetu vojde týpek, hodí na pult mŕtvu mačku a zavolá:,, Tak, táto je dnes posledná!" Ostatní prekvapení hostia zalarmovali hygienika - a ten zistí, že burgery boli skutočne pripravené z mačacieho mäsa!
Záludný štipanec
Po prázdninách sa zišli kamošky na pokec. Jedna z nich sa práve vrátila zo safari v Afrike a nadšene rozprávala o svojej ceste. Jedinou nepríjemnou spomienkou bolo, že ju štipla nejaký miestny hmyz a štípanec nepredstaviteľne svrbel. Ale už to našťastie prešlo...bohužiaľ to nebola pravda: o pár dní neskôr sa zo štípanca vyvinul malinký vriedok. Po ďalšom týždni už bol veľký ako päť koruna. Namiesto aby dievčina zašla k odbornému lekárovi, nechala si od kamošky poradiť akýsi zaručený recept. Keď sa ale ďalšie ráno prebudila, bola na mieste štípanca už guča ako hrom a celkom bolela. Keď si dievčina na tú guču zatlačila, tá odrazu praskla - a z rany začali vyliezať drobné chrobáky.
Do roka a do dňa !
Je sobota, krátko pred polnocou. Zácranka priviezla do nemocnice ťažko zraneného muža po havárii. Je zjavne mimo seba a každú chvílu upadá do bezvedomia. Stále ale hovorí, že je potrebné nájsť dieťa. Ze pri ho zrazil na lesnej ceste, a preto narazill do stromu... Nočná sestrička okamžite uvedomí políciu, a tá podľa pokynov muža vyrazí- nič a nikoho ale nenájdu. Lenže nasledujúci deň muž znova tvrdí, že zrazil dieťa. Až po niekoľko týždňoch sa prípad objasní: Muž presne pred rokom, v ten istý deň s v tú istú hodinu zrazil autom dievčatko- a z miesta nehody vtedy ušiel. Po roku ho jej duch konečne dostihol a pomtil sa. Alebo mal možno muž také výčitky svedomia, že im nedokázal uniknúť...
Nebezpečenstvo v mori
Muž vyhral zájazd na karibský ostrov Tropenstia. Doposiaľ a takomto mieste nikdy nepočul a nemohol ho nájsť ani v atlase. I tak sa rozhodol vydať sa na cestu. Aj keď výhra bola určená len pre jednu osobu. O týždeň neskôr ho súkromné lietadlo odviezlo na ostrov. Už zo vzduchu uvidel rajský ostrov. Zvláštne bolo to, že v mori nikoho nevidel. Voda bola zelená. Hneď keď dorazil na ostrov, vydal sa na pláž. Bola plná turistov - nikto sa ale nekúpal... Muž to nechápal, ale dal si na nohy plutvy a rozbehol sa k moru, aj keď na naňho niekoľko ľudí zavolalo, aby sa držal od vody ďalej. Muž už mal na očiach potápačské okuliare a nič si nevšímal. Ponoril sa do zeleného mora a zrazu ho obkolesili jedovatý zelený červy! Vynorilo sa ich ešte viac. Z brehu bolo vidieť, ako sa voda spenila - a potom muž zmizol. Navždycky...
Pavúk zabijak
Mladá maminka ja veľmi šťastná, pretože sa jej podarilo zohnať pestúnku pre svoje malé dcérky. Potom samozrejme mala čas zájsť si niekde s priateľkami. Aby bola dokonalá, skočila ešte ku kaderníčke, a tá jej pracne účes nakoniec silno nalakovala. Ďalší deň ale prepadli ženu hrozné bolesti hlavy. Najprv to pripisovala migréne, ale bolesti sa zhoršovali. Nakoniec to nevydržala a išla k lekárovi. Ten jej nič nezistil, ani röntgenový snímok nič neodhalil. Týždeň nato žena zomrela! Až potom sa zistilo, že sa jej vo vlasoch usídlil pavúk, ktorý potom nemohol z nalakovaných vlasov vyliezť von. A tak do lebky vykúsal dierku a živil sa mozgovým mokom - čo viedlo k zápalu mozgových blán a následne k smrti!
Hrozná predpoveď
Pani Mária sedela na gauči vo svojom byte a zamyslene pozerala pred seba. Zrazu niekto zaklopal na dvere. Mrkla na hodiny: bolo už po desiatej večer - kto by tak neskoro mohol ísť na návštevu? Asi to bude tá strelená susedka, zrejme si v zmätku opäť zabuchla dvere. Stáva sa jej to tak často, že u pani Márie nechala dokonca náhradný kľúč od svojho bytu. Keď Mária otvorila, stála ale predo dvermi nejaká tajomná žena. Pozrela sa Márii hlboko do očí a hrôzou ustúpila o krok vzad. Márii jej chovanie udivilo a spýtala sa, čo si madam praje. Neznáma ako v tranze odpovedala: ,,Už čoskoro vám odíde niekto blízky!" Mária v šoku pribuchla dvere. O týždeň neskôr mal jej syn nehodu na motorke, a v dôsledku jeho vážnych poranení zomrel...

PUSINKY

13. září 2007 v 15:43 FILMY
Prázdninová road movie, ktorá borí tabu!
Iška, Karolína a Vendula práve zvládli maturitu, a pretože sa jej vraví ,,skúška dospelosti," do sveta pravidiel a povinnosti sa im zrovna dvakrát nechce. A už vôbec nechcú pracovať niekde na 8-hodinovej smene a neužívať si žiadnu srandu. Lenže sa nedostanú na výšku, čím sa ich plány pekne hrútia. Dievčatá sú ale našťastie hlavičky,, a tak vzápätí prídu s novým nápadom - čo takto vyraziť do Holandska? Užiť si farmu, lúky, kravy, jednoducho slobodu a možno i trochu, ale naozaj len trochu pracovať. Aby to ale nemali tak jednoduché, na paty sa im vešia Iškin 14-ročný brat Vojta, ktorého sa nemôžu striasť. Drží sa ich ako kliešť a pendluje s nimi z miesta na miesto. Pritom má možnosť odkúkať hýrenie, získavať milostné skúsenosti, obohatiť svoj slovník o sprosté výrazy, ktoré doteraz nepoznal... Hlavné heslo je jednoducho sa baviť a najlepšie vyskúšať všetko! Nič nepredstierať, a už vôbec nie to, že sú tiché a krehké bytosti!
Road movie o dzivkách, ktoré si chcú žiť po svojom, a nie podľa toho, ako im prajú rodičia!

KOMÉDIA PRE TEENEGEROV

12. září 2007 v 17:49 FILMY
Duke túži po Olívii, ktorá miluje Sebastiána, ktorý je v skutočnosti Viola... Svieža letná komédia s množstvom bláznivých nápadov, v ktorej nič nie je tak, ako sa na prvý pohľad zdá! Od scenáristu filmu Pravá blondínka s Chaningom Tatumom v hlavnej úlohe!
Keď sa rozpadlo dievčenské futbalové družstvo, Viola sa nevzdáva a chce hrať ďalej.
Sebastian je Violin brat dvojča, ktorého neláka ísť do novej školy. Túži však po živote muzikanta, preto po rozhovore s Violou odchádza do Anglicka spolu so svojou kapelou.
Viole prišiel na um skvelý nápad, keď nemôže hrať v Cornwalle, prezlečia sa za Sebastiána a skúsi šťastie v Illyrii.
Takto vyzeral jej prvý deň v novej škole.
Tak veľmi túži hrať, že už sa jej aj o futbale sníva.
Okrem Olívii ide po Viole aj mnoho ďalších holek.
Ples debutantiek skončil fiascom.
Konečne sa jej splnil sen. Nielenže ju prijali do manschaftu v Illyrií, ale našla i svojho princa na bielom koni.